Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (Anbi), hetgeen betekent dat uw giften, bijdragen e.d. voor de inkomstenbelasting voor u aftrekbaar kunnen zijn.

Algemene Gegevens

Naam ANBI: Stichting Community Service Lions Club Nootdorp-Pijnacker
Ook bekend als: Lions Club Nootdorp-Pijnacker
Telefoonnummer: 06 20 98 21 75
K.v.K: 51072092
RSIN/Fiscaal nummer: 823077044
Bankrekeningnummer: NL46RABO0157678741

Website adres: www.lions-nootdorp-pijnacker.nl

Adres: Oude Leedeweg 35
Postcode: 2641 NM
Plaats: Pijnacker
Postadres: Oude Leedeweg 35
Postcode: 2641 NM
Plaats: Pijnacker

Verantwoording
Onze Bestuurssamenstelling

  • L. van den Eijk voorzitter
  • D. Padmos secretaris
  • J. Eikelenboom penningmeester

Ons Beleidsplan
Ons beleid is er op gericht bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lions Club en wel met name door het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap door bijvoorbeeld projecten op te zetten en/of te ondersteunen ten behoeve van (plaatselijke) instellingen van algemeen of (plaatselijk) maatschappelijk belang en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Onder plaatselijk wordt verstaan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en haar omliggende gemeenten.

Het bovenstaande wordt uitgevoerd door middel van de volgende actiepunten:

  • de fundraising activiteiten zijn toebedeeld aan een uit het Lionsclub Nootdorp-Pijnacker samengestelde team Fundraising en Goede Doelen (FR&GD). Dit team wordt jaarlijks gekozen uit de leden van de Lions Club;
  • de PR vindt plaats vanuit het bestuur van de stichting;
  • het verstrekken van subsidies vindt plaats door aanvragen;
  • verder nemen de leden van de Lions Club deel aan netwerken en aan ideële projecten.

Bij de uitvoering van onze taak doen wij een beroep op de capaciteit van leden en niet-leden van de Lions Club.

Ons Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker, genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. 

Onze uitgeoefende activiteiten
Een uitvoerig activiteiten verslag staat op de website, www.lions-noodorp-Pijnacker.nl onder projecten

Onze Fondsenwerving
De stichting verwerft haar middelen door:

  • subsidies, giften en donaties
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
  • doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties.

Ons Fondsenbeheer
De stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabo Bank Zuid-Holland Midden te Pijnacker. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Ons Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
Standaard ANBI formulier 2020

Onze Financiële Verantwoording

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017 

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2014 

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2012 

Ons Bestuur

Bernard Minderhoud
President

Johan Eikelenboom
Treasurer

John van der Spek
Waarnemend Immediate Past President 
Past President 2017-2018

Ralph Wilhelm
Secretary 

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar